ALAOTRA MANGORO

Tranga vaovao: 06

29 Septambra 2020

Sitrana: 21

29 Septambra 2020

Namoy ny ainy: 0

29 Septambra 2020

Fahasarotana: 0

29 Septambra 2020

Tranga voamarina

Cumul | 29 Septambra 2020

664

Manaraka fitsaboana

29 Septambra 2020

210

Sitrana

Cumul | 29 Septambra 2020

449

Namoy ny ainy

Cumul | 29 Septambra 2020

05

Mombamomba ilay faritra

Alaotra Mangoro

FARITANY: Toamasina

CHEF-LIEU: Ambatondrazaka

DISTRIKA: Ambatondrazaka, Amparafaravola, Andilamena, Anosibe an’Ala, Moramanga

ISAN’NY MPONINA: 1 112 550 hab. (2008)

Velarantany 3 194 800 ha = 31 948 km2

TAUX DE POSITIVITE

29 Septambra 2020

En cours de traitement…

TAHA-PAHASITRANANA

29 Septambra 2020

%

TAHA-PAHAFATESANA

29 Septambra 2020

%

NISITRAKA NY VATSY TSINJO

En cours de traitement…

NISITRAKA NY TOSIKA FAMENO

141 600

tokantrano (Source FID)

NOMBRE DE DISPOSITIF DE LAVAGE (DLL) DE MAIN MISE EN PLACE

En cours de traitement…

IREO FEPETRA MIHATRA AMIN'NY FARITRA ALAOTRA MANGORO

 • FITANDREMANA FOTOTRA SY ANKAPOBENY
 • Tsy maintsy manao arovava-orona ny olon-drehetra rehefa mivoaka ny trano.
 • Ny tsy fanajana an’izany dia mahavoasazy hanantanteraka Travaux d’Intérêt Général.
 

Tsy maintsy hajaina ny elanelana iray metatra.

Hatao ny fandrarahana fanafody mamono otrik’aretina amin’ireo toerana izay hita fa nisian’ny tranga vaovao.

Sasana matetika amin’ny savony sy amin’ny gel désifectant ny tanana.

Atao ny fakana maripana amin’ny fidirana any amin’ireo toerana samihafa: fiangonana, biraom-panjakana …

Ilaina ny fanantonana ny tobi-pahasalamana raha misy ny ahiahy na soritr’aretina.

 • Tsy tokony hivezivezy eny ivelan’ny trano na eny an-dàlambe raha tsy misy antony manokana.
 • Tokony hanaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ny toerana rehetra hivezivezen’ny vahoaka toy ny tsenam-pokontany, ny birao-mpnajakana, ny toerana fandraisan’olona rehetra…

Mbola voarara ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 200 olona.

 • Tsy mbola misokatra ihany koa ny fifaninana ara-panantajahan-tena manerana ny nosy.
 • Azo atao anefa ny fanazaran-tena fa ny fifaninanana mamory olona no tsy mbola azo atao.

Couvre feu: amin’ny 12 ora alina na misasakalina hatramin’ny 04 ora maraina ho an’ny faritra Analamanga sy ny faritra DIANA.

Ny fitondrana razana dia omena alàlana na ny mivoaka na ny miditra ny faritra Analamanga raha ohatra ka voamarina avy amin ‘ny sampan-draharaham-panjakana misahana an’izany fa tsy ny Covid-19 no nahafaty.

Mbola tsy azo atao ny famadihana.

 • FITATERANA
 • Mitohy hatrany ny fisokafan’ny zotra mampitohy ireto tanana lehibe ireto: Antananarivo – Toamasina
 • Apetraka mandrakariva ny manifolds eny amin’ny toby fiaingana sy toby fiantsonana rehetra ary tsy maintsy fenoina antsakany sy andavany raha misy ny fidinana na fialana eny an-dalana.
 • Ny mpitandro ny filaminana no manao fanaraha-maso eny an-dalana raha toa ka misy mpandeha miakatra na midina eny an-tenatena-dalana.
 • Tsy maintsy andrarahana ranom-panafody famonoana otrikaretina ny fiara fitaterana rehetra alohan’ny fiaingany isan’andro ary tsy maintsy misy gel desinfectant avokoa ao anatin’ny fiara .
 • Mila manao masque na arovava-orona ny mpandeha rehetra.
 • Tsy misondrotra ny saram-pitaterana rehetra.
 • Ny ministera miahy ny fitaterana, ny faritra tsirairay, ny koperativa sy ny mpitatitra no mandamina an-tsakany sy an-davany ny fampadehanan’ireo zotra nasionaly ireo.

Fitateram-bahoaka an-tana-dehibe:

 • Manohy ny asany ny taxibe rehetra na urbaine na suburbaine ary tsy maintsy hajaina hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana :
 • Fampiasana ny gel desinfectant eo amin’ny fidirana sy fivoahany fiara 
 • Tsy maintsy manao arovava-orona ny ao anatin’ny fiara
 • Tsy maintsy manao visière ny mpamily sy ny resevera ary mila apetraka tsara, manankona ny tarehy izany.
 • Tsy fampiasana seza volamena na strapontin.
 • Tsy maintsy andrarahana ranom-panafody famonoana otrik’aretina ny fiara fitaterana rehetra alohan’ny fiaingany isan’andro.
 • Ny fotoana fiasana dia mifarana amin’ny 09 ora alina.
 • Tsy miova ny sara-pitaterana na ny frais.
 • Mitohy miasa ny Taxi ville na ny fiarakaretsaka.
 • Hajaina hatrany ny fitondrana olona 03 farafahabetsany ary tsy maintsy mitondra masque na arovava- orona ny mpandeha sy ny mpamily.
 • Azo atao ny mitondra olona iray amin’ny moto na bisikileta raha ohatra ka fianakaviana: vady na zanaka ilay hoentina ary voaporofo rehefa manao fisavana ny mpitandro filaminana.
 • Mitohy ny fisokafany sidina anatiny eto amintsika izay iantsorohany Companie Tsaradia
 • Hajaina hatrany ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana miankina amin’ny rindrandamina apetraky ny ministera mpiahy ny fitaterana, ny compagnie Tsaradia , ny mpandeha tsirairay ary ireo mpisehatra rehetra  amin’ny fitaterana an’habakabaka.
 • Afaka miasa manomboka izao ireo mpitatitra olona an-dranomasina sy an-dranomamy
 • Ny fitaterana anatiny no omen-dalana fa mbola tsy azo atao ny mitatitra olona makany ivelany na mitondra olona miditra aty amin’ny fari-dranomasina na sisitany malagasy avy any ivelany.
 • Apetraka ny manifolds amin’ny seranan-tsambo fiaingana sy fiantsonana rehetra ary tsy maintsy fenoina an-tsakany sy andavany raha misy fidinana na fialana eny an-dalana.
 • Tsy maintsy andrarahana fanafody famonoana otrikaretina ny sambo fitaterana rehetra alohany fiaingana ary tsy maintsy misy gel desinfectant avokoa ao anatin’ny Sambo.
 • Mila manao masque na arovava-orona ny mpandeha tsy akanavaka.
 • Hajaina avokoa ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana napetraka amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao eo amin’ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy.
 • SEHATRY NY KOLONTSAINA SY FIALAMBOLY
 • Mahazo misokatra hatrany ny restaurant, ny cabaret, ny espace, ny karaoke ary ny bar fa tsy maintsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ary ara-pilaminana rehetra izay mifandray amin’ireo fepetra ara-pahasalamana sy ny fepetra arapahamehana izay noraisina
 • Afaka misokatra hatramin’ny  11 ora alina saingy tsy mihoatra ny 200 ny olona arakaraky ny toerana fandraisana olona.
 • Hisy ny fanarahamaso hentitra an’ireo toerana ireo ka raha misy ny tsy fanajana ireo fepetra ireo dia akatona avy hatrany.
 • Ny boite de nuit na ny toerana fandihizana kosa anefa dia mbola tsy afaka misokatra noho ny fifampikasohana akaiky manamora ny fifandran’ny aretina.
 • Afaka misokatra hatrany ny toerana azo tsidihiny mpizahan-tany sy ny daholo be toy ny Rova, ny lapa, ny galerie d’art sns tsy mahazo mihoatra ny 200 olona isaky ny fidirana kosa anefa , mila hajaina hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana.
 • Afaka misokatra hatrany ny salle de cinema fa tsy mahazo mihoatra ny zato ny ao anatin’ny efitrano isaky ny miditra, mila hajaina hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana.
 • SEHATRA ARA-PIVAVAHANA

Afaka misokatra hatrany ny fiangonana  sy ny mosquée amin’ny faritra rehetra manerana ny nosy saingy tsy maintsy  manaja hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana toy ny fanajana ny elanelana iray metatra, ny fanaovana ny masque na arovava-orona, na ny fakana ny maripana eo am-pidirana, ny fampiasana gel désinfectant, ny tsy fifandraisan-tanana mandritra ny fotoam-pivavahana ary ny fandrarahana ny ranom-panafody mamono otrika’aretina.

LES ACTIVITES DU CRCO ALAOTRA MANGORO

Famendrahana, mitohy hatrany

Mitohy hatrany ny famendrahana eraky ny fokontany maro eto Antananarivo toy ny teny amin’ny Fokontany Antoamadinika III G hangar sy Fkt Antoamadinika atsimo (bureau Fkt,…
Consulter

Mitohy ny famendrahana

Mitohy hatrany ny famendrahana fanafody (désinféction) eraky ny faritra maro ato amin’ireo Boriborintany maro ato Antananarivo Renivohitra mba hisorohana ny fiparitahan’ny tsimok’aretina Covid-19
Consulter
Close Menu