Fanamafisaña ny fañetañana sy fampiaraña ny paik’ady sy ireo fepetra manankery eto Toamasina 1 sy Toamasina 2 – 28 Jolay 2020

Ny OMC izay tarihin’Atoa Préfet an’i Toamasina no vahinin’ny fandaharaña ” Miara-manonja ” niany Talata 28 Jolay 2020 .Fanamafisaña ny fañetañana sy fampiaraña ny paik’ady sy ireo fepetra manankery eto Toamasina 1 sy Toamasina 2 no koraña tao .

✅

Fepetra mikasika ny arovava :- Tsy maintsy mañisy arovava izay ôlo jiaby mivoaka ny traño . -Misy ny fañaraha -maso agny amin’ny kartie sy bazary . -Misy ny sazy ho an’ireo izay tratra tsy mañatao .

✅

Ho an’ireo Toeraña mivarotra zavapisotro na BAR:-Vente à emporter ihany no azo atao .-Hentitra ny mpitandro filaminana magnata-maso ary izay tratra dia hiaran’ny sazy avy hatrany izay mety hiafara amin’ny fanakatonaña.

✅

Ho an’ireo sekoly:- Mbola tsy misy mpianatra mahazo mianatra raha tsy ireo kilasy manomaña fañadiñam-panjakaña ( 7ème-3ème ary Terminale ihany ).-Efa misy fandraisan’andraikitra ataon’ireo tompon’andraikim-pampianaraña amin’ireo sekoly minia tsy mañara-dalaña.

✅

Zotra ato anatiny sy rezionaly :- Mifarańa amin’ny 05 ora ariva ny ora fiasaña ary namiaña hatramin’ny 07 ora ariva ny fiara fitateram-bahoaka miasa mañatitra ôlo mody .- Mbola voarara ny fifandraisan’ny Distrika afa sy Faritra afa amin’ny Distrikan’ny Toamasina 1 sy Toamasina 2.- Ny entam-barotra ihany hatreto no mahazo mandeha fa ” passage” mbola tsy mahazo . Hafatra avy amin’ny OMC : Hisaoraña olo jiaby amin’ny fandraisaña andraikitra satria ny fitambaran’ny ezaka nataon’ny tsirairay no nazahoantsika tsara .Aza ny mpitandro filaminaña no atahoraña amin’ny arovava fa aignanao jereo sy arovy . Mbola tsy afaka tanteraka eto amintsika ny coronavirus ka samia miaro teña sy mitandriña .

Close Menu