VAKINANKARATRA

Tranga vaovao: 0

17 Septambra 2020

Sitrana: 16

17 Septambra 2020

Namoy ny ainy: 0

17 Septambra 2020

Tranga voamarina

Cumul | 17 Septambra 2020

261

Manaraka fitsaboana

17 Septambra 2020

66

Sitrana

Cumul | 17 Septambra 2020

187

Namoy ny ainy

Cumul | 17 Septambra 2020

08

Mombamomba ilay faritra

Vakinankaratra

FARITANY: Antananarivo

CHEF-LIEU: Antsirabe

DISTRIKA: Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe I, Antsirabe II, Betafo, Faratsiho, Mandoto

ISAN’NY MPONINA:
1 982 800 hab. (2004)

VELARANTANY:
1 982 800 hab. (2004)

TAUX DE POSITIVITE

17 Septambra 2020

En cours de traitement…

TAHA-PAHASITRANANA

17 Septambra 2020

%

TAHA-PAHAFATESANA

17 Septambra 2020

%

NISITRAKA NY VATSY TSINJO

En cours de traitement…

NISITRAKA NY TOSIKA FAMENO

141 600

tokantrano (Source FID)

NOMBRE DE DISPOSITIF DE LAVAGE (DLL) DE MAIN MISE EN PLACE

En cours de traitement…

IREO FEPETRA MIHATRA AMIN'NY FARITRA VAKINANKARATRA

**Fitandremana fototra sy ankapobeny

 • Tsy maintsy manao arovava-orona ny olon-drehetra rehefa mivoaka ny trano.
 • Ny tsy fanajana an’izany dia mahavoasazy hanantanteraka Travaux d’Intérêt Général.
 

Miverina amin’ny ora mahazatra tontolo andro ny fiasana rehetra.

Tsy tokony hivezivezy eny ivelan’ny trano na eny an-dàlambe raha tsy misy antony manokana.

 

Ny fitondrana razana dia omena alàlana na ny mivoaka na ny miditra ny faritra Analamanga raha ohatra ka voamarina avy amin ‘ny sampan-draharaham-panjakana misahana an’izany fa tsy ny Covid-19 no nahafaty.

 
 • HO AN’NY SEKOLY REHETRA MIANKINA AMIN’NY FANJAKANA: ny 26 oktobra 2020 ny fidirana mianatra ho an’ny fanabeazana fototra sy ambaratonga faharoa. Afatsy ny kilasy Terminale satria mbola miandry ny fanadinana BACCALAUREAT isika ka mihemotra kely amin’ny volana novambra izany ny fidiran’ny kilasy Terminale.
 • HO AN’NY SEKOLY TEKNIKA KOSA: ny 01 sy 02 oktobra 2020 ny f hidirana amin’ny Centres de Formations Professionnelles sy ny Lycée Technique Professionnel.
 • Baccalauréat: 19 oktobra – 25 oktobra 2020 (Bac GENERAL 4 andro + Bac TECHNIQUE 4 andro)
 • Rentrée universitaire 2019 -2020: 02 novembre 2020
 • Misokatra tsikelikely isika, noho izany:
 • Misokatra manomboka ny Zoma faha-11 Septambra ho avy izao ny Zotra mampitohy Antananarivo sy Toliara (Atsimo Andrefana) ary mandalo ao Antsirabe (Vakinankaratra), Ambositra (Amoron’ny Mania), Fianarantsoa (Matsiatra Ambony), Ihosy (Ihorombe).
 • Marihana anefa efa manana fitaovana fitsabona avokoa ny distrikta rehetra concentrateur d’oxygene ary tsy maintsy hamafisina ny famatsiana fanafody eny anivon’ny CSB na hopitaly rehetra izay lalovan’ireny lalam-pirenena ireny.
 • Apetraka hatrany ny manifolds amin’ny toby fiaingana ary ny toby fiantsonana rehetra ary tsy maintsy fenoina antsakany sy andavany raha misy fidirana na fialàna eny an-dàlana. Ny Mpiandron’ny filaminana no manao ny fanaraha- maso ny manifolds eny an-dalana raha toa ka nisy mpandeha niakatra na nijanona an’elanelan-dàlana.
 • Tsy maintsy handrarahana ranom-panafody famonoana otrikaretina ny fiara fitaterana alohan’ny fiaingana isan’andro ary tsy maintsy misy gels désinfectants ao.
 • Tsy maintsy manao maska na arovava-orona avokoa ny mpandeha rehetra.
 • Tsy misondrotra ny saran-dalana amin’ireo zotra nasionaly.
 • Ny ministera miahy ny fitaterana, ny faritra tsirairay avy, ny koperativa, ny mpitatitra no mandamina an-tsakany sy an-davany ny lamina mahakasika ny fitaterana amin’ny zotra rejionaly na ny zotra nasionaly.
 • Fitanteram-bahoaka, Taxi be: Tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana izay efa nampetraka nandritra izao valanaretina izao ny rehetra: fanaovana arovava-orona, fampiasana gel désinfectant… Ora fiasany: hatramin’ny 09 ora alina
 • Taxi ville: mitohy miasa ny taxi ville, olona 03 farafahabetsany no afaka ho entiny, 01 eo aloha 02 ao aoriana.
 • Azo atao ny mitondra olona iray amin’ny moto na bisikileta raha ohatra ka fianakaviana: vady na zanaka ilay hoentina ary voaporofo izany rehefa manao fisavana ny mpitandro filaminana.
 • Mitohy ny fisokafan’ny sidina anatiny, tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana rehetra, tsy maintsy manana ny certificat-ny test PCR ireo mpandeha.
 • Ny restaurant, ny cabaret, ny karaoke sy ny bar dia afaka misokatra hatramin’ny 10 ora alina saingy tsy mihoatra 100 ny olona ao, arakaraky ny halehiben’ilay  efitrano koa, ary tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ny rehetra.
 • Ny toeram-pandihizana kosa tsy mbola misokatra.
 • Afaka misokatra ny toerana azon’ny mpizahantany rehetra sy ny daholo be tsidihina toy ireo Rova, ireo lapa, ireo toerana manan-tantara, ny toerana fampiratiana, ny galérie d’art, fa tsy tokony hihoatra ny zato ny olona raisin’izy ireny ary tsy maintsy hajaina ny elanelana iray metatra sy ny fanaovana arovava-orona.
 • Afaka misokatra ihany koa ny salle de cinéma, fa tsy mahazo mihoatra ny olona 50 na 100 farafahabetsany miankina amin’ny halehiben’ilay toerana, ary tsy maintsy elanelanina ny seza: seza iray misy olona ny iray tsy misy olona… Tsy maintsy manao arovava-orona ny rehetra.
 • Hisy ny fanarahamaso hentitra ka raha tsy manaja ireo fepetra ireo ny toerana ara-kolontsaina iray dia akatona avy hatrany.
 • Azo atao ny manao fanazarantena, mbola tsy azo atao anefa ny fifaninana izay mamory olona maro. Ny fifaninana tsy misy mpijery no azo atao.
 • Hisy ny fanarahamaso hentitra ka raha tsy manaja ireo fepetra ireo ny toerana ara- panantanjahan-tena iray dia akatona avy hatrany.
 
 • Afaka misokatra amin’izay ny fiangonana sy ny mosqué rehetra manerana ny nosy, tsy maintsy hajaina ny elanelana iray metatra, tsy maintsy manao ny arovava orona  ny rehetra, manaja ny fepetra ara-pahasalamana: mampiasa gel désinfectant alohan’ny hidirana any amin’ny trano fiangonana, atao ihany koa ny famendrahana ny kiraro alohan’ny idirana ao amin’ny trano fiangonana.
 • Tsy mbola misy ny fandraisana na ny fifandraisan-tanana rehefa any am-piangonana.

**Fepetra manerana ny nosy**

Nohon’ny hamehana ara-pahasalamana na état d’urgence sanitaire ary nohon’ny mbola fisian’ny valanaretina eto amintsika, dia azo atao ny maka fepetra maro samihafa any amin’ny Faritra rehetra maneran’ny Nosy kanefa tsy maintsy ifampidinihin’ny CRCO sy ny CCO mialoha izany.

 • Hamafisina ny fomba famantarana ireo tranga sy fanaraha-maso ireo rehetra nifampikasoka tamin’ny marary.
 • Hamafisina ny fandraisana an-tanana sy ny fitsaboana avy hatrany ireo marary sy ireo mitondra ny soritr’aretina eny anivon’ireo CSB sy eny amin’ny hopitalim-panjakana.

Mila mitandrina sy manaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana hatrany ny ho fisorohana ny firongatry ny valanaretina.

 

Tsy mbola misokatra ny fifaninanana ara-panatanjahan-tena.

LES ACTIVITES DU CRCO VAKINANKARATRA

Famendrahana, mitohy hatrany

Mitohy hatrany ny famendrahana eraky ny fokontany maro eto Antananarivo toy ny teny amin’ny Fokontany Antoamadinika III G hangar sy Fkt Antoamadinika atsimo (bureau Fkt,…
Consulter

Mitohy ny famendrahana

Mitohy hatrany ny famendrahana fanafody (désinféction) eraky ny faritra maro ato amin’ireo Boriborintany maro ato Antananarivo Renivohitra mba hisorohana ny fiparitahan’ny tsimok’aretina Covid-19
Consulter
Close Menu